Matrah Nedir?

Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme matrah adı verilir. Bir kazanç üzerindeki giderler düşüldükten sonra, elde edilen tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

Matrah Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme matrah adı verilir. Bir kazanç üzerindeki giderler düşüldükten sonra, elde edilen tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

Matrah hesabı, belirli bir tutar üzerinden advalorem matrah ya da vergiye konu olan şeyin özelliklerine göre spesifik matrah olarak yapılabilir.  Advolerem matrah hesabında bir malın ya da hizmetin nakdi değeri üzerinden hesaplama söz konusudur. Spesifik matrahta ise malın fiziksel özelliklerine göre hesaplama yapılır. Örneğin; içkilerin alkol oranı, otomobillerin motor hacmine göre vergilendirilmesi spesifik matrah hesabına göre yapılır.

Vergi borcunun hesaplanması için kullanılan başlıca usuller idari takdir, karineler, götürü ve beyan usulleridir.  İdari takdir usulünde idare her bir mükellef için ayrı hesaplama yapar. Karineler usulünde ise mükellefin vergilendirilecek varlıkların belirlenmesinde karine olarak kabul edilen çeşitli göstergeler esas alınır. Götürü usulünde ayrı ayrı mükellefler için değil belirli bir mükellef grubu için matrah tesbiti yapılır. Beyan usulünde ise mükelleflerin beyanları dikkate alınır.