İlmühaber Ne Demek?

Tapu sicillerinin kaydedildiği sırada kadastro tarafından yapılan hataların düzeltilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan hak sahibinin resmi olarak ispatını gösteren, mühürlü, imzalı ve fotoğraflı belgeye ilmühaber denir. İlmühaber olmadan tapu sicillerindeki hataların düzeltilmesi için başvuru yapılamaz.

İlmühaber Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Tapu sicillerinin kaydedildiği sırada kadastro tarafından yapılan hataların düzeltilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan hak sahibinin resmi olarak ispatını gösteren, mühürlü, imzalı ve fotoğraflı belgeye ilmühaber denir. İlmühaber olmadan tapu sicillerindeki hataların düzeltilmesi için başvuru yapılamaz.

İlmühaberler aynı zamanda hisse senetlerinin yerine kullanılabilir. Dolayısıyla değerli evrak hüviyetindedir. Hisse senetlerinde olduğu gibi mal sahibine veya hamiline göre düzenlenebilir. İlmühaberlerin hamiline çıkarılabilmesi için payların bedellerinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

İlmühaberler Türk Ticaret Kanunu içerisinde yer alan maddelere göre düzenlenmektedir. Hisse senetlerinde olduğu gibi ilmühaberlerde de herhangi bir kurumdan izin almaya gerek yoktur. Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’ne ilmühaber ile başvuruda bulunabilmektedir. Burada yer alan bütün bilgilerin doğru olması ve ıslak imza ile birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

İlmühaber Örneği

İlmühaber belgesinde, belgenin ibraz edileceği kurum en üst kısma yazılır. Alt bölümde düzenleme tarihi, seri no ve sıra no bilgileri bulunur. Ardından belgeye konu olan şirket, ortak, tüzel kişi vb. bilgileri belirtilir. Tarafların ıslak imzası sayfanın alt kısmına atılır.

İlmühaber Devri

Sermaye payı veya hisse senedi devirleri, noter tarafından düzenlenen devir sözleşmeleri ile yapılır. Limited şirketlerinde ortakların en az dörtte üçü, anonim şirketlerinde ise yönetim kururu kararı ile devir talebinde bulunulabilir.