Halefiyet Nedir?

Hukuki bir terim olarak halefiyet kısaca, bir kimseye ait hakların başka birine geçmesidir. Miras Hukuku’nda mirasın intikali için temel esaslardan biri olan külli halefiyet ve cüzi halefiyet olarak ikiye ayrılır.

Halefiyet Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Hukuki bir terim olarak halefiyet kısaca, bir kimseye ait hakların başka birine geçmesidir. Miras Hukuku’nda mirasın intikali için temel esaslardan biri olan külli halefiyet ve cüzi halefiyet olarak ikiye ayrılır.

Halefiyet prensibi

Miras Hukuku’na göre bir kişinin ölümü halinde, mirası bir bütün olarak mirasçılarına geçer. İstisnalar hariç olmak üzere miras bırakanın alacaklarını, borçlarını, taşınır ve taşınmaz mal varlığını, ayni haklarını ve zilyetliklerini kanun ile doğrudan kazanırlar. Bir kimsenin tek bir olay üzerinden, başka birine ait hak ve sorumlulukların devri için, kanunda belirlenmiş olan şartların gerçekleşme şartı aranmadan hak ve sorumluklardan meydana gelen tüm mal varlığı yani terekenin başkasına geçmesine külli halefiyet adı verilir.

Halefiyet halleri

Borçlar Kanunu konusu olarak halefiyet halleri genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Kanunun 127. maddesi ile öngörülmüş olan özel halefiyet halleri, genel halefiyet hallerine göre öncelik taşır.