Hak Nedir?

En genel haliyle bir tanım yapılmak istenirse hak, hukuk düzeni tarafından koruma altına alınmış menfaatlerin tümüdür. Fakat hukuk doktrininde ve diğer bilimsel metinlerde de görülebileceği gibi hak kavramı üzerinde ortak paydada buluşulmuş kesin bir tanım söz konusu değildir. Hak kavramı, üzerinde tartışmaların halen sürdüğü çok geniş ve felsefik bir kavramdır.

Hak Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

En genel haliyle bir tanım yapılmak istenirse hak, hukuk düzeni tarafından koruma altına alınmış menfaatlerin tümüdür. Fakat hukuk doktrininde ve diğer bilimsel metinlerde de görülebileceği gibi hak kavramı üzerinde ortak paydada buluşulmuş kesin bir tanım söz konusu değildir. Hak kavramı, üzerinde tartışmaların halen sürdüğü çok geniş ve felsefik bir kavramdır.

Hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerin tümü olarak açıklanan hak kavramını iyice kavrayabilmek için öncelikle ‘hukuk’ kavramını anlamak gerekir. Köken olarak ‘hukuk’ kavramı Arapça bir kelimedir ve ‘hak’ isminin çoğulu olarak kullanılır. Bir başka deyişle Türkçe’de hukuk kelimesinin karşılığı ‘haklar’dır.

Toplumdaki bireylerin hem diğer bireyler arasında, hem yaşadıkları toplumla hem de yaşadıkları toplumun düzeninden sorumlu olan devletle yaşadığı ilişkileri düzenleyen ve yine devlet tarafından yaptırıma bağlanmış toplumsal düzen kurallarının bütününe hukuk denir. İşte bu toplumsal düzen dahilinde bireylerin sahip olduğu menfaatler, bir başka deyişle de iradeler hak kavramını en iyi şekilde açıklar.

Bir başka tanımda da hak, sahibine bir edinimi yerine getirmesi yetkisi veren ve başkalarına da bu kapsamda sorumluluklar yükleyen bir çıkardır.

Hukuk düzeni tarafından belirlenen hakların aslında bir sınırı olmamakla birlikte, modern hukuk toplumlarında alınan asıl kıstas insan haklarıdır. Yani toplum düzeninin sekteye uğramaması için bir bireyin hakları belirlenirken bir başka bireyin özgürlüğü karşılaşılması gereken ilk sınırdır.