Apartman Ve Aile İlgile ilgili Genel Sorular Ve Cevapları ; Aile Konutu

Aidatını ödemeyenin evini diger malikler satın alabilir mi ?,AİDAT BORCU VE CEZASI ,Aile Konutu nedir?,Aile reisi sorumluluğu teminatı nedir ?,Akit nedir?,Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı nedir ?,Apartman yönetim planında depolu dükkan olarak görünen bölüm farklı bir amaçla kullanılabilir mi?,Apartmanda kat maliki diğer daireleri rahatsız ediyorsa ne yapılabilir?,Apartmandaki boş kapıcı dairesi k...

Apartman Ve Aile İlgile ilgili Genel Sorular Ve Cevapları ; Aile Konutu
Ücretsiz İlan Sitesi

Aidatını ödemeyenin evini diger malikler satın alabilir mi ?
Aidatını ödemeyenin evini diger malikler satın alabilir ! 
OLAY yalnızca ev ile sınırlı kalmaz; aidatını ödemeyenin bürosu, dükkanı ve mağazası da diğer malikler satın alabilirler. 

AİDAT BORCU VE CEZASI 

Aidat olayı, herkesi yakından ilgilendiriyor. O nedenle, ilgili yasa maddesinin son şekli hakkında, bilgi vermekte yarar var. 

Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; 

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak; 

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında, 

katılmakla yükümlüdür (Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 20). 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Buna göre, aidatı 15 gün geciktiren, yüzde 2.5 gecikme tazminatı ödemek zorunda. 

EVİ DE SATILACAK 

Olay, aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ile bitmiyor. 

Devamı da var!.. 

Kat maliklerinden biri örneğin 6 no´lu dairenin sahibi, aidat borcunu ödemezse, diğer kat malikleri, 6 no´lu dairenin mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini, hakimden isteyebiliyorlar. 

Kat Mülkiyeti Kanunu´nun 25. maddesine göre, örneğin; 

a) Ortak giderler ve avanstan, kendine düşen borcu ödemeyen ve hakkında iki takvim yılı içinde üç kez icra ve dava takibi yapılan, kat malikine ait gayrimenkulün, 

b) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi, kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunan kat malikine ait gayrimenkulün, 

talep edilmesi halinde, diğer kat maliklerine devredilmesi söz konusu olabilecek. 

BEDAVA DEĞİL 

Yukarıdaki örnekte belirtilen kat malikine ait gayrimenkulün, diğer kat maliklerine devredilmesi, "bedava" olmuyor. Bunun için; 

1) Diğer kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla, o gayrimenkulün kendilerine devredilmesi için karar almaları, 

2) Dava açılması, 

3) Hakimin hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada, üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için uygun bir süre vermesi, 

4) Devir bedelinin, süresi içinde yatırıldığına dair belge ibraz edilmesi, 

5) Hakimin davayı kabul etmesi, 

gerekiyor. 

Bu gibi durumlarda hakim, mülkiyetinin devri istenen gayrimenkulün, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle karşı tarafa ödenmesine karar verir. 

Görüldüğü gibi, "aidat" deyip geçmemek lazım. Geciktirince, önce aylık yüzde 5 faiz ödeniyor, zamanla bu da yetmiyor, aidatı ödenmeyen gayrimenkul komşulara devredilebiliyor. 

Aman dikkat!..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aile Konutu nedir?
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. 

Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Bir ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamaz. Demek ki, bir ailenin birden fazla aile konutu olamaz. 

Bir aile pek çok yerde ev, yazlık, dağ evi v.s. sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur. Tapudaki vasfı dükkan, işyeri gibi vasıflar olan yerler aile konutu olamaz. 

MK 194. Maddeye göre; "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. 
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. 
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur." 

Özellikle emlakçı arkadaşların dikkatli olmaları gerekir. Pazarlanması için kendilerine getirilen dairenin kaparosunu alınıp mal sahibine kaparosu verilirken eşindende aynı anda satışına muvafakat ettiğine daire el yazısıyla bir muvafakat yazısı yazdırılıp imzalatılarak almak en doğru bir işlem olacaktır.  

Aile reisi sorumluluğu teminatı nedir ?
Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda teminat altına alınır. 

Akit nedir?
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı nedir ?
Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karşılanır. 

Apartman yönetim planında depolu dükkan olarak görünen bölüm farklı bir amaçla kullanılabilir mi?
Kat malikleri, gerek bağımsız bölümleri gerek eklentilerini kullanırken, birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin hakkını çiğnememek ve yönetim planına uymak zorunda olduklarından, örneğin tapuda depolu dükkan olarak kayıtlı bağımsız bölümün baca ve benzeri tesisleri bulunmadığından, ve bunlar olmadığı taktirde doğan rahatsızlıklar giderilemeyeceğinden, pasta imalathanesi veya fırın olarak çalıştırılması ve benzeri faaliyetlerin, rahatsız edici faaliyetler olarak değerlendirilmesi ve men edilmesi gerekir. 

Apartmanda kat maliki diğer daireleri rahatsız ediyorsa ne yapılabilir?
Öncelikle bu kişi yada kişilerin uyarılması gerekir. Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise evsahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi ve kiracının uyarılması gerekmektedir. Uyarılar sonuç vermediği taktirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine başvurabilirsiniz. Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Kat Mülkiyeti Kanunu´nun 25. Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleştirilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür.  

Apartmandaki boş kapıcı dairesi kiraya verilebilir mi?
Kapıcı daireleri ortak mahallerdir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir, oy birliği gerekir. Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir. Oy birliği ile kiraya verilmesi mümkündür.  

Apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?
Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir.